Juridisch Advies

Legis Advies adviseert overheden over de toepassing van het omgevingsrecht. Dit kan gaan om het opstellen van een beleidsadvies (nota) of bijvoorbeeld een second opinion in het kader van een omgevingsvergunningprocedure.

Door Willem-Jan Langenbach zijn onder meer de volgende adviesopdrachten uitgevoerd:

  • Ministerie van IenM, Rijkswaterstaat, advies over de gevolgen van nieuwe geluidregelgeving (Swung I) voor de wijze van aanbesteding van de aanleg en beheer van rijkswegen.
  • Provincie Zeeland, advies  over een “overvolle” geluidzone van het industrieterrein Terneuzen-West (Wgh).
  • Gemeente Leiden, advies over de vergunningverlening van een het spoorwegemplacement.
  • Ministerie van VROM, advies over de aanpassing van de Circulaire bouwlawaai.
  • Ministerie van VROM, evaluatiestudie over de toepassing van de circulaire over de beoordeling van geluidhinder van- en naar de inrichting.
  • Ministerie van VROM, advies inzake herziening van het meer- en rekenvoorschrift industrielawaai.