CURRICULUM VITAE

Personalia

Naam : Willem-Jan Langenbach
Geboortedatum : 17 mei 1960

Profiel

Gedegen omgevingsrechtjurist. Betrokken geweest bij een indrukwekkende reeks projecten binnen de overheid. Uitstekende jurist en bruggenbouwer. Communicatief en procedureel sterk. Resultaatgericht en stressbestendig

Opleidingen

1980

Rijnlands Lyceum Oegstgeest

1981-1989

Rijksuniversiteit Leiden, Staats- en Administratief recht

Werkervaring

01-02-2013-
heden

 

2000- 2013

LegisAdvies, eigenaar

 

De Vries Juristen B.V., Woerden

Functie: commercieel directeur

 

Indicatieve lijst projecten:

 

 • Ministerie Infrastructuur en Milieu, jurist nieuwe geluidregelgeving spoorwegemplacementen.

 • Rijkswaterstaat, projectleider onderzoek naar de gevolgen van nieuwe geluidregelgeving (Swung) voor de aanbesteding van wegen.

 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu, projectleiding Herziening Activiteitenbesluit, onderdeel geluid.

 • Ministerie van VROM, projectleider Herziening circulaire bouwlawaai.

 • Rijkswaterstaat, projectleider draagvlaktoets Swung en stille wegdekken in bestekteksten.

 • Ministerie van VROM, jurist aanpassing Vuurwerkbesluit, Bevi en Revi.

 • Ministerie van VROM, Deelprojectleider Modernisering van de algemene regels voor de landbouw.

 • Ministerie van VROM, jurist betrokken bij het opstellen van de Handreiking meten- en rekenen luchtkwaliteit.

 • Rijkswaterstaat, Eindredactie inzake beleidsadvies tweelaags ZOAB.

 • Ministerie van VROM, jurist implementatie van EU-richtlijnen op het gebied van verkeersemissie in de nationale regelgeving.

 • Ministerie van VROM, projectleider workshop algemene regels en geluid.

 • Ministerie van VROM, jurist voor het opstellen van een subsidieregeling voor geluidarme onderdelen voor voertuigen en diverse regelingen op het gebied van de geluid sanering en de wijziging van enkele zgn. art. 8.40 AMvB's.

 • Ministerie van VROM, jurist wijziging van het BRZO 1999, opstellen circulaire sanering LPG-tankstations en leveren van een bijdrage aan de wet- en regelgeving ten behoeve van aanleg en onderhoud van transportleidingen.

 • Ministerie van VROM, jurist voor implementatie van de EU-Richtlijn 'Stille banden' in nationale regelgeving.

 • Ministerie van VROM, jurist voor opstellen stimuleringsregeling voor stille wegdekken.

1997-2000

Ministerie van VROM, DGM/Directie Afvalstoffen, Afdeling Niet-Gevaarlijke Afvalstoffen

 • Plaatsvervangend projectleider Besluit verwijdering Wit- en Bruingoed.

 • Projectleider deelproject organisatie (aanbesteden, opzetten en aansturen van Bureau Afhandeling Mededelingen).

 • Voorlichting.

 • Opstelling Handreiking voor gemeenten.

 • Overleg met individuele bedrijven.

1993-1996

Ministerie van VROM, DGM/Directie Geluid, Afdeling Industrielawaai en Milieuzondering

 • Project ombuigingsoperatie Sanering Industrielawaai.

 • Opstellen en implementeren Bestuursovereenkomst Sanering Industrielawaai

 • Projectleider deelproject regelgeving.

 • Projectleider deelproject organisatie (Europese aanbesteding, opzetten en aansturen Projectbureau Sanering Industrielawaai).

 • Lid redactieteam Handboek Sanering Industrielawaai.

 • Opstellen Circulaire inzake indirecte hinder (transportverkeer).

 • Lid projectteam Modernisering Instrumentarium Geluidhinderbeleid (MIG).

1990-1993

W&S Interim- en Projectmanagement B.V.

 • Gedetacheerd als projectmedewerker bij VROM/DGM.

 • Project Afronding geluidzonering rond industrieterreinen (juridische controle).

 • Projectleider afronding Tijdelijke heffingenwet industrielawaai.

 • Ondersteuning van diverse projecten.

1991 -1993                       Gemeente Noordwijk (jurist ruimtelijke ordening en milieu)

Nevenactiviteiten

Lid Sociëteit Amicitia Leiden

Publicaties

November 2012, Nederlands Juristenblad, “Contouren van de Omgevingswet worden zichtbaar!”
Juni 2012, Toets, “Nieuwe Omgevingwet: hoofdlijnen, doel en ontwerp”
Mei 2012, Milieu, “Op weg naar de Omgevingswet”