Externe Veiligheid

Legis Advies adviseert overheden over de wet- en regelgeving op het gebied van externe veiligheid. Met name over de toepassing van het Besluit externe veiligheid inrichtingen milieubeheer (Bevi). Thans (begin 2013) is in voorbereiding nieuwe wet- en  regelgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen (Basisnet). Wij informeren u daar ook graag over.

Door Willem-Jan Langenbach zijn onder meer de volgende projecten op het gebied van externe veiligheid uitgevoerd:

  • Ministerie van IenM, projectleiding aanpassing wet- en regelgeving externe veiligheid (Bevi, Revi, BRZO 1999 e.d.).
  • Ministerie van VROM, onderzoek naar de mogelijkheid van een verplichte aansprakelijkheidsverzekering voor risicovolle bedrijven.  
  • Ministerie van VROM, herziening BRZO 1999. Aanpassing van het BRZO vanwege de implementatie van Europese richtlijnen.
  • Ministerie van VROM,  opstellen van een circulaire voor gemeenten over de schadevergoeding in het kader van de Wet milieubeheer in verband met sanering van LPG-tankstations.
  • Ministerie van VROM, juridische advisering in verband met een nieuw wettelijk beoordelingskader  voor transportleidingen.