Geluid

Binnen Legis Advies is veel kennis op het gebied van geluid wet- en regelgeving.  Door Willem-Jan Langenbach zijn onder meer de volgende projecten binnen het beleidsveld geluid uitgevoerd:

  • Ministerie van Infrastructuur en Milieu, ontwikkeling van de nieuwe beoordelingswijze van piekgeluiden voor spoorwegemplacementen.
  • Rijkswaterstaat, advies inzake gevolgen van nieuwe geluidregelgeving (Swung) voor de aanbesteding van rijkswegen.
  • Ministerie van Infrastructuur en Milieu, opstellen nieuwe circulaire Bouwlawaai 2011.
  • Provincie Zeeland, advies inzake geluidruimte (volle) geluidzone industrieterrein Terneuzen West.
  • Ministerie van VROM/Bureau Sanering Verkeerslawaai, opstellen subsidieregeling stille wegdekken.
  • Ministerie van VROM, opstellen circulaire nieuwe beoordelingswijze piekgeluiden voor spoorwegemplacementen.
  • Omgevingsdient, juridische ondersteuning gevelisolatieprojecten.
  • Advisering diverse gemeenten op het gebied van geluidzonering (Wgh).