Ruimtelijke Ordening

De ruimte in ons land is beperkt. Goede ruimtelijke ordening vraagt om duidelijke keuzes en heldere afwegingskaders, maar soms ook om flexibele regels.
Legis Advies helpt overheden bij het ontwikkeling van haar ruimtelijke kaders. Bijvoorbeeld bij het schrijven van een milieuparagraaf in een bestemmingplan, het opstellen van een MER. Onze specialisatie ligt op het raakvlak van de ruimtelijke ordening met de milieuregels bijvoorbeeld met de zoneringregels van de Wet geluidhinder.